Aneu a la barra d'eines

PROVES D’IDIOMES A2: SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DELS CERTIFICATS

Avui dilluns 8 de març es publiquen les qualificacions definities de les proves d’idiomes A2.

Una vegada publicades les qualificacions definitives, s’obri un període general per a la sol·licitud i expedició dels certificats, i que inclou diversos terminis que s’assenyalen a continuació en les normes de procediment:

1. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DELS FULLS DE TAXES

Termini: del 8 al 26 de març de 2021, ambdós inclusivament.

En aquest termini, l’alumnat interessat presentarà en la Secretaria de l’Institut, en l’horari de 10 a 13 hores, els següents documents:

  • La Instància de sol·licitud del certificat de l’idioma superat (per duplicat).
  • 2 fulls de taxes (model 046), ja pagades al banc (els exemplars de l’interessat i del centre docent, si es paga per internet justificant del pagament).
  • La documentació que justifique la bonificació en les taxes, quan la matrícula no siga l’ordinària: original i fotocòpia del llibre de família nombrosa, certificació de minusvalidesa…

Instància

  • Per a la instància de sol·licitud s’utilitzarà el model específic, que es baixarà directament des de la web del centre o es demanarà un model en blanc en secretaria.
  • S’emplenarà una sol·licitud per cada idioma superat.
  • L’emplenament de la sol·licitud es farà per duplicat.

Fulls de taxes

Els impresos de les taxes (model 046) teniu dues opcions:

  • Sol·licitar el full en secretaria amb un parell de dies d’antelació.
  • Seguint un tutorial que estarà a la vostra disposició a la web de l’institut, crear el full de taxes i es pot pagar per internet o pel banc.

Per cada idioma superat, hauran de generar-se les taxes corresponents.

Una vegada obtinguts els impresos (3 exemplars: per a l’interessat, el centre docent i entitat col·laboradora, llevat si pagueu per internet que vos generarà un justificant de pagament), hauran de portar-se i pagar-se al banc, en aquelles entitats col·laboradores amb la Generalitat Valenciana: Sabadell, Bankia, BBVA…

2. RECOLLIDA DE LES CERTIFICACIONS

Termini: del 3 al 28 de maig de 2021, ambdós inclusivament.

 

Annexes: